ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ONTSPAN ACADEMIE

Hieronder treft u de algemene leveringsvoorwaarden van de Ontspan Academie. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten en overeenkomsten gedaan door of van de Ontspan Academie. Door acceptatie van een aanbieding, offerte en/of dienst, dan wel door ondertekening van de overeenkomst verklaart u tevens akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

1. DEFINITIES

 1. Website/ leeromgeving: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s/ lessen inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen.
 2. Een online cursus / training: een cursus die online te volgen is via het internet op een computer, laptop of Mac.
 3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de Ontspan Academie een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden worden altijd meegezonden met een offerte of bestelling. Door akkoord te gaan met deze offerte gaat de opdrachtgever tevens akkoord met de algemene voorwaarden.
 2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de Ontspan Academie opgenomen wordt.

3. FACTURERING/BETALING

 1. Voor aanvang van de online cursussen / programma’s van Ontspan Academie is vooruitbetaling verschuldigd.
 2. Indien u heeft gekozen voor gespreide betaling dan zal de betalingstermijn voor de eerstvolgende termijn 7 dagen zijn. U ontvangt hiervoor een factuur.

4. DUUR EN BEËINDIGING

 1. De Ontspan Academie kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Ontspan Academie gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden.
 2. De Ontspan Academie kan de overeenkomst met de opdrachtgever te allen tijde direct beëindigen. De bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden blijven hier onverminderd van kracht.
 3. De Ontspan Academie heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 4. Annulering/opzegging van een online cursus / programma overeenkomst is niet mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst.
 5. Bij annulering van deelname aan een programma is afnemer gerechtigd binnen 7 werkdagen na annulering een andere deelnemer aan te wijzen voor deelname aan het programma. Het staat De Ontspan Academie vrij om een vervangende deelnemer al dan niet te accepteren.

DEELNAME EVENTS . ONTSPAN DAGEN

 1. Voor wat betreft deelname aan events/ontspan dagen van De Ontspan Academie: De deelnemer heeft na totstandkoming van de overeenkomst een wettelijke bedenktijd van veertien dagen. Tijdens deze bedenktijd kan de deelnemer zijn deelname aan het evenement kosteloos annuleren
 2. De deelnemer kan de overeenkomst tot 28 dagen voor de aanvangsdatum van een evenement kosteloos annuleren, de al betaalde deelnemersgelden worden gerestitueerd. Indien de overeenkomst of een deel van de overeenkomst wordt geannuleerd vanaf de 28ste dag voor de aanvangsdatum van een evenement, worden de volledige deelnemersgelden in rekening gebracht en vindt geen restitutie plaats.
 3. Annulering kan slechts schriftelijk plaatsvinden.
 4. Als annuleringsdatum wordt de datum gehanteerd van de poststempel of e-mail.

DEELNAME AAN ONLINE TRAININGEN/ PROGRAMMA’S COACHINGSTRAJECTEN

 1. De Ontspan Academie gaat na ontvangst van de benodigde betaling zo spoedig mogelijk over tot het verstrekken van inloggegevens, ofwel op de reeds gecommuniceerde datum waarop de online cursus van start gaat.
 2. Mocht de Ontspan Academie onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, kan de Ontspan Academie alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij de Ontspan Academie een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
 3. Verplaatsing van geplande één op één gesprekken in een programma is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties, uitsluitend ter beoordeling door de Ontspan Academie. Melding dient 24 uur vooraf te worden ingediend via e-mail.
 4. Gemiste gesprekken kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging (vermindering) van de (betalings)verplichtingen van afnemer.
 5. Om tot een optimaal resultaat te komen van de online cursus is het van belang, niet alleen tijd te investeren in het doornemen van het online instructiemateriaal en het uitvoeren van de opdrachten, maar ook door actief aanwezig te zijn ten tijde van de online trainingswebinars/ coachingsessies.

6. OVERMACHT

 1. De Ontspan Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer de Ontspan Academie als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 2. De Ontspan Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zich een situatie voordoet waarin het buiten de schuld van de Ontspan Academie niet mogelijk is te voldoen aan de levertijd.
 3. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal de Ontspan Academie alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en de Ontspan Academie geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door de Ontspan Academie tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

7. COPYRIGHT

 1. Al het door de Ontspan Academie vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Ontspan Academie niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites/promotiemateriaal dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Het clonen van websites / leeromgevingen is uitdrukkelijk verboden.
 2. Het eigendom van door de Ontspan Academie verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij de Ontspan Academie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan de Ontspan Academie hiervoor een vergoeding bedingen. In het geval dat de concepten en ontwerpen zijn ontstaan tijdens een training of cursus ligt het eigendomsrecht volledig bij de cursist.
 3. De Ontspan Academie behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. Copyright aangaande de trainingsmaterialen zijn alleen voor eigen gebruik: niets uit de uitgaves mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze.
 5. De inloggegevens worden op naam uitgegeven en zijn persoonlijk en het is niet toegestaan de inloggegevens te verspreiden aan derden.

8. AANSPRAKELIJKHEID

a Voor zover de Ontspan Academie bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop de Ontspan Academie weinig of geen invloed kan uitoefenen kan de Ontspan Academie op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met de Ontspan Academie of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Ontspan Academie.

 1. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is de Ontspan Academie slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van de Ontspan Academie voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 2. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. De Ontspan Academie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 3. De Ontspan Academie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
 4. De opdrachtgever dient de Ontspan Academie terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door de Ontspan Academie geleden schade.

9. OVERIG

 1. De Ontspan Academie zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan de Ontspan Academie .
 2. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. De Ontspan Academie zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
 3. De Ontspan Academie is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Ontspan Academie

Kornoeljelaan 7
2803CA Gouda

Kvk 8535.5011 | saskia@ontspan-academie.nl | https://ontspan-academie.nl

ALGEMENE LEVERINGS-
VOORWAARDEN ONTSPAN ACADEMIE

Hieronder treft u de algemene leveringsvoorwaarden van de Ontspan Academie. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten en overeenkomsten gedaan door of van de Ontspan Academie. Door acceptatie van een aanbieding, offerte en/of dienst, dan wel door ondertekening van de overeenkomst verklaart u tevens akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

1. DEFINITIES

 1. Website/ leeromgeving: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s/ lessen inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen.
 2. Een online cursus / training: een cursus die online te volgen is via het internet op een computer, laptop of Mac.
 3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de Ontspan Academie een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden worden altijd meegezonden met een offerte of bestelling. Door akkoord te gaan met deze offerte gaat de opdrachtgever tevens akkoord met de algemene voorwaarden.
 2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de Ontspan Academie opgenomen wordt.

3. FACTURERING/BETALING

 1. Voor aanvang van de online cursussen / programma’s van Ontspan Academie is vooruitbetaling verschuldigd.
 2. Indien u heeft gekozen voor gespreide betaling dan zal de betalingstermijn voor de eerstvolgende termijn 7 dagen zijn. U ontvangt hiervoor een factuur.

4. DUUR EN BEËINDIGING

 1. De Ontspan Academie kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Ontspan Academie gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden.
 2. De Ontspan Academie kan de overeenkomst met de opdrachtgever te allen tijde direct beëindigen. De bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden blijven hier onverminderd van kracht.
 3. De Ontspan Academie heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 4. Annulering/opzegging van een online cursus / programma overeenkomst is niet mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst.
 5. Bij annulering van deelname aan een programma is afnemer gerechtigd binnen 7 werkdagen na annulering een andere deelnemer aan te wijzen voor deelname aan het programma. Het staat De Ontspan Academie vrij om een vervangende deelnemer al dan niet te accepteren.

DEELNAME EVENTS . ONTSPAN DAGEN

 1. Voor wat betreft deelname aan events/ontspan dagen van De Ontspan Academie: De deelnemer heeft na totstandkoming van de overeenkomst een wettelijke bedenktijd van veertien dagen. Tijdens deze bedenktijd kan de deelnemer zijn deelname aan het evenement kosteloos annuleren
 2. De deelnemer kan de overeenkomst tot 28 dagen voor de aanvangsdatum van een evenement kosteloos annuleren, de al betaalde deelnemersgelden worden gerestitueerd. Indien de overeenkomst of een deel van de overeenkomst wordt geannuleerd vanaf de 28ste dag voor de aanvangsdatum van een evenement, worden de volledige deelnemersgelden in rekening gebracht en vindt geen restitutie plaats.
 3. Annulering kan slechts schriftelijk plaatsvinden.
 4. Als annuleringsdatum wordt de datum gehanteerd van de poststempel of e-mail.

DEELNAME AAN ONLINE TRAININGEN/ PROGRAMMA’S COACHINGSTRAJECTEN

 1. De Ontspan Academie gaat na ontvangst van de benodigde betaling zo spoedig mogelijk over tot het verstrekken van inloggegevens, ofwel op de reeds gecommuniceerde datum waarop de online cursus van start gaat.
 2. Mocht de Ontspan Academie onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, kan de Ontspan Academie alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij de Ontspan Academie een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
 3. Verplaatsing van geplande één op één gesprekken in een programma is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties, uitsluitend ter beoordeling door de Ontspan Academie. Melding dient 24 uur vooraf te worden ingediend via e-mail.
 4. Gemiste gesprekken kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging (vermindering) van de (betalings)verplichtingen van afnemer.
 5. Om tot een optimaal resultaat te komen van de online cursus is het van belang, niet alleen tijd te investeren in het doornemen van het online instructiemateriaal en het uitvoeren van de opdrachten, maar ook door actief aanwezig te zijn ten tijde van de online trainingswebinars/ coachingsessies.

6. OVERMACHT

 1. De Ontspan Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer de Ontspan Academie als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 2. De Ontspan Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zich een situatie voordoet waarin het buiten de schuld van de Ontspan Academie niet mogelijk is te voldoen aan de levertijd.
 3. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal de Ontspan Academie alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en de Ontspan Academie geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door de Ontspan Academie tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

7. COPYRIGHT

 1. Al het door de Ontspan Academie vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Ontspan Academie niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites/promotiemateriaal dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Het clonen van websites / leeromgevingen is uitdrukkelijk verboden.
 2. Het eigendom van door de Ontspan Academie verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij de Ontspan Academie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan de Ontspan Academie hiervoor een vergoeding bedingen. In het geval dat de concepten en ontwerpen zijn ontstaan tijdens een training of cursus ligt het eigendomsrecht volledig bij de cursist.
 3. De Ontspan Academie behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. Copyright aangaande de trainingsmaterialen zijn alleen voor eigen gebruik: niets uit de uitgaves mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze.
 5. De inloggegevens worden op naam uitgegeven en zijn persoonlijk en het is niet toegestaan de inloggegevens te verspreiden aan derden.

8. AANSPRAKELIJKHEID

a Voor zover de Ontspan Academie bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop de Ontspan Academie weinig of geen invloed kan uitoefenen kan de Ontspan Academie op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met de Ontspan Academie of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Ontspan Academie.

 1. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is de Ontspan Academie slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van de Ontspan Academie voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 2. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. De Ontspan Academie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 3. De Ontspan Academie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
 4. De opdrachtgever dient de Ontspan Academie terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door de Ontspan Academie geleden schade.

9. OVERIG

 1. De Ontspan Academie zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan de Ontspan Academie .
 2. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. De Ontspan Academie zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
 3. De Ontspan Academie is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Ontspan Academie

Kornoeljelaan 7
2803CA Gouda

Kvk 8535.5011 | saskia@ontspan-academie.nl | https://ontspan-academie.nl